• Het bestuur ontvangt vragen over de contributie tijdens de Corona crisis, de vragen worden opgeroepen doordat er geen voetbal geboden wordt en de contributie wel betaald dient te worden. Wij proberen hiermee meer duidelijkheid te verschaffen.

  De contributie die wordt betaald is om lid te zijn van onze vereniging. Het aanpassen van de hoogte of het niet in rekening brengen hiervan door het bestuur is volgens de statuten niet toegestaan. Er is dus geen andere mogelijk dan de contributie regulier in rekening te brengen.

  “De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken…. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. “

  Ondanks dat de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten op dit moment niet door kunnen gaan, lopen de kosten van de vereniging wel gewoon door. Het merendeel van de kosten (net als bij een bedrijf dat stil komt te liggen) zijn de afschrijvingen van investeringen, verzekeringen en onderhoudskosten, en die gaan gewoon door. Uiteraard proberen wij deze te beperken door onder andere de verwarming uit te schakelen. De meerkosten van het voetbal spelen zijn daarbij niet groot.

  Tegenover deze kosten staan drie voornaamste bronnen van inkomsten, namelijk sponsorgelden, contributie en kantineomzet. Die laatste valt weg doordat er niet gevoetbald wordt en er geen evenementen zijn, dit is een zeer flinke aderlating voor een vereniging. Als de andere inkomstenbronnen ook kleiner worden zal dit problematisch kunnen worden.

  De KNVB gaat verenigingen tegemoet komen door de komende twee maanden geen kosten per spelend lid in rekening te brengen. Dan hebben we het echter over een bedrag van maximaal €2,- per lid. Uiteraard zijn wij hier blij mee, alle kleine beetjes helpen. Maar het dicht bij lange na niet de gaten die kunnen ontstaan door de gederfde inkomsten.

  Wij zijn als voetbalvereniging niet vergelijkbaar met een sportschool, want dat zijn bedrijven. Bedrijven hebben een winstoogmerk, wij als vereniging hebben dat niet. Wij proberen onze begroting zodanig krap op te stellen dat enerzijds de contributie zo laag mogelijk kan zijn en anderzijds de vereniging haar ambities kan nastreven.

  Het gezamenlijke standpunt vanuit de KNVB en de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. vv Kaagvogels sluit zich bij dit uitgangspunt aan. Wij hopen dat hier begrip voor is en stellen uw solidariteit met de vereniging zeer op prijs. Niemand kan voorzien hoe de vereniging deze crisis zal doorstaan. In deze tijden moeten wij de lasten met zijn allen dragen, net zoals wij dat in de rest van de maatschappij doen!

  Vooralsnog kunnen wij dan ook niet tot compensatie overgaan. Wij weten namelijk nu nog niet wat de exacte gevolgen voor de vereniging zullen zijn. Mogelijk dat in de toekomst (een vorm van) enige compensatie mogelijk is, wanneer de precieze impact bekend is. 

  Mocht de betaling van uw contributie een probleem zijn dan horen wij dat graag. U kunt dit aangeven bij een van de bestuursleden, of stuur een mail aan penningmeester@kaagvogels.nl. Wij zullen dan samen met u op zoek gaan naar een oplossing.

  Wij wensen al onze leden het beste in deze moeilijke tijd.

  Met vriendelijke en sportieve groet,

   

  Bestuur vv Kaagvogels